תקנון האתר ותנאי שימוש

1. מבוא:

1.1. אתר "זמן טוב" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט ומערכת המאפשרת לבעלי עסקים לנהל תורים ולקוחות בצורה חכמה ויעילה.

1.2. תקנון אתר זה, המווה גם לתנאי השימוש באתר נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.

1.3. אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם גלישתך באתר "זמן טוב", שכן המשך גלישה וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו ו/או הרשמה למערכת ושימוש בה מהווים הסכמתך לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר") במלואו.

2. הגדרות מונחים:

2.1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.

2.2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "חברה" משמעו "זמן טוב".

2.3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "האתר" משמעו אתר אינטרנט זה שנמצא בבעלות "זמן טוב", ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.

2.4. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".

3. תנאי שימוש:

3.1. השימוש באתר "זמן טוב" ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באתר כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האתר", וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

3.2. "זמן טוב" אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

3.3. אתר זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אתר זה שייכות ל "זמן טוב", ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ"זמן טוב".

3.4. אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר – מידע מתוך אתר זה – כולו או חלקו, אלא בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש – מ"זמן טוב".

3.5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינו של "זמן טוב" בלבד.

4. אתרי צד ג':

4.1. באתר זה משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאתר "זמן טוב" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באתר - שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.

4.2. "זמן טוב" אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים.

4.3. אין "זמן טוב" ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מתחייבים כי אתרי צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, ו"זמן טוב" לא תישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אתר ו/או מידע המופיע באתרים אחרים, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד "זמן טוב" או מי מטעמה.

4.4. "זמן טוב" לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי "זמן טוב" לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או לבעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

4.5. "זמן טוב" לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד חברת "זמן טוב" בגין כך.

5. אחריות השימוש:

5.1. "זמן טוב" לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

5.2. חברת "זמן טוב" ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

5.3. "זמן טוב" אינה מתחייבת כי התכנים באתר ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.

6. אבטחת מידע:

6.1. "זמן טוב" רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה.

6.2. "זמן טוב" עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.

6.3. רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. "זמן טוב" איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתי "זמן טוב" (או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור "זמן טוב") יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באתר ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את "זמן טוב" מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד "זמן טוב" ו/או מי מטעמה בגין כך.

7. השירות:

7.1. השירות באתר "זמן טוב" ניתן לשימוש כפי שהוא AS IS. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "זמן טוב" בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.

7.2. "זמן טוב" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין "זמן טוב" מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "זמן טוב", נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר "זמן טוב".

7.3. "זמן טוב" ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

7.4. חלק מהשירותים באתר "זמן טוב" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.

7.5. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל "זמן טוב" ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.

7.6. מערכת ״זמן טוב״ הינה מערכת עזר לניהול תורים, תזכורות ולקוחות. התוכנה נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. יחד עם זאת, האחריות הבלעדית על תקינות ונכונות הנתונים מוטלת על המשתמש בלבד.

8. פרטיות

8.1. השימוש במידע

8.1.1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  1. *לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולבצע רכישת שירותים באמצעות האתר.
  2. *לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  3. *לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

8.2. העברת מידע לצד ג'

8.2.1. "זמן טוב" לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

8.2.2. כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

8.3. מסירת מידע לצד שלישי

8.3.1. "זמן טוב" מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;. אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8.4. Cookies

8.4.1. אתר "זמן טוב" משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.

8.4.2. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו"זמן טוב" לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.

9. שונות:

9.1. "זמן טוב" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "זמן טוב" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

9.2. "זמן טוב" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האתר, יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באתר.

9.3. אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו תקנון אתר החברה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אז התוקף של ההוראות האחרות של תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.

9.4. שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר של החברה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

9.5. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

9.6. "תקנון האתר" כפי שמופיעים באתר זה כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך באתר החברה.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט:

10.1. השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.

תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

ט.ל.ח